Svěřování dětí do péče po rozvodu Časté otázky a odpovědi kolem rozvodu - dohody

Časté otázky a odpovědi kolem rozvodu - dohody

Svěřování dětí do péče po rozvodu

V našem novém seriálu si budete moci ode dneška přečíst odpovědi na zajímavé otázky, které nám naši čtenáři pokládají. Najdou zde odpovědi jak lidé, kteří teprve zjišťují, co a jak mají udělat, když chtějí ukončit manželství nebo vyřešit péči o dítě, tak i lidé, kteří se potýkají s problémy v této oblasti už delší dobu a stále nacházejí sporná místa, ještě umocňovaná zavádějícími informacemi na některých nedůvěryhodných internetových stránkách.

V první části se podíváme na otázky týkající se nesporného rozvodu a různých dohod mezi manželi a rodiči.

Kdy se můžeme rozvést dohodou?

Rozvod dohodou - nesporný rozvod je možný, pokud manželství trvalo alespoň jeden rok a manželé alespoň půl roku nežijí manželským životem a nevedou společnou domácnost. Podmínkou není oddělené bydliště, manželé mohou bydlet ve společném bytě, ale neměli by vést společný život. Aby soud rozvedl manželství nespornou cestou, je nutné se dohodnout jak na úpravě výchovy a výživy dětí, tak i na majetkovém vyrovnání.

Rozhodli jsme se ukončit manželství, na všem jsme domluveni. Jak máme postupovat?

Podejte návrh na úpravu výchovy a výživy dětí pro dobu po rozvodu, resp. pro dobu před a po rozvodu. Do návrhu napíšete to, na čem jste se ohledně dětí domluvili. Návrh můžete podat společně nebo jeden z vás a druhý se může se svým souhlasem kdykoliv připojit. Povinnou součástí návrhu je vždy, komu má být dítě svěřeno do výchovy a jak bude druhý přispívat na výchovu a výživu dítěte. Nic jiného v návrhu být nemusí. Pokud jste se dohodli na střídavé výchově, opět do návrhu uvedete intervaly střídání a výživné, které kdo z vás bude platit. Očekávejte předvolání na OSPOD a návštěvu sociální pracovnice u vás doma, resp. u toho, kdo by měl mít dítě v péči.

Až budete mít soudem schválenou vaši dohodu o dětech, podejte návrh na rozvod, kde zase uvedete, že druhý manžel se k návrhu připojuje a přiložíte vaši sepsanou dohodu o majetkovém vyrovnání. Souhlas druhého manžela s rozvodem může být obsažen rovnou v návrhu na rozvod nebo se druhý manžel se svým souhlasem připojí kdykoliv v průběhu řízení. Je možné podat návrh na rozvod souběžně s návrhem na úpravu výchovy a výživy, ale rozvod se nebude projednávat dřív, než bude o dětech pravomocně rozhodnuto. Kdybyste podávali návrhy souběžně, bude dobré, když rozsudek o dětech doložíte k návrhu na rozvod později.

Návrh na úpravu výchovy a výživy je bezplatný, návrh na rozvod vás bude stát 2000kč. Samotné řízení o rozvodu pak trvá cca půl hodiny, nic z vašeho soukromí nebude před soudem probíráno. Datem právní moci rozsudku o rozvodu pak nabývá platnost i dohoda o majetkovém vyrovnání.

Kde seženu formuláře k rozvodu?

Žádné rozvodové formuláře, kde byste jen vyplnili kolonky, neexistují. Každý případ je jiný a není možné vše nacpat do jednoho formuláře. Můžete si ale sehnat vzory návrhů k soudu na internetu nebo na sociálním odboru. Vzory si pak můžete vzít za předlohu při sepisování vlastních žádostí, když si budete psát návrhy sami. Příklady vzorů najdete na konci článku i článků následujících.

Co má být v dohodě o majetkovém vyrovnání?

Do dohody o majetkovém vyrovnání uvedete vše, co spadá do společného jmění manželů. Pak uvedete, co ze společného jmění připadne po rozvodu kterému z manželů. Dohodu o majetkovém vyrovnání můžete sepsat sami mezi sebou, a podpisy obou z vás necháte úředně ověřit.

Do majetkového vyrovnání spadá i vyřešení budoucího bydlení. Pokud máte bydlení společné, dohodnete si práva k nájemnímu bytu, nebo jestli máte společnou nemovitost, je potřeba si vypořádat i tu (vyplacením jednoho z vás, prodejem nemovitosti a rozdělením peněz apod.). Do společného jmění patří také společné dluhy, to jsou ty, které jste udělali společně nebo jeden z vás za trvání manželství. V případě, že součástí dohody bude právě nemovitost, vypořádání společného bydlení nebo dluhy, doporučujeme nechat si dohodu sepsat právníkem.

Dohodu o majetkovém vypořádání pak přiložíte k návrhu na rozvod.

Co nespadá do společného jmění manželů?

Do společného jmění manželů nepatří osobní věci každého z manželů, majetek patřící jednomu z manželů už před manželstvím, majetek získaný za trvání manželství darem, dědictvím, dále věci, které jeden z manželů pořídil výhradně z vlastních prostředků (např. zděděnou věc prodáte a pořídíte jinou z těch samých peněz), snubní prstýnky, věci patřící dětem  (kočárek, vybavení dětského pokoje atd.). Do společného jmění nepatří ani dluhy, které udělal jeden z manželů už před manželstvím.

Můžeme se dohodnout na nulovém nebo minimálním výživném nebo např. na tom, že otec nebude vymáhat styk s dětmi?

Taková dohoda možná není. Dítě má právo na výživné vždy, má právo se podílet na životní úrovni obou rodičů. Soud neschválí dohodu rodičů, pokud ta nebude v zájmu dítěte. Dohoda o nulovém či minimálním výživném v zájmu dítěte není. Proto soud i před schválením dohody vždy zjišťuje majetkové poměry rodičů.

Ani druhá část možná není. Právo na styk je právem jak rodiče, tak i dítěte. Není možné po druhém člověku žádat, aby se dopředu vzdával svých práv, nehledě na to, že taková dohoda by poškozovala i práva dítěte.

Zatímco výživné je vždy součástí rozsudku, úprava styku bývá nechávána na dohodě rodičů a v rozsudku být nemusí, pokud rodiče úpravu styku nežádají. Není ale možné se soudně zavázat k tomu, že nebudu navštěvovat svoje dítě. Rodičům ale nic nebrání, aby takovou dohodu uzavřeli mimosoudně.

Jsme povinni dodržovat rozsudek, i když bychom se chtěli mimosoudně dohodnout jinak?

Dohoda rodičů je vždy nadřazena soudnímu rozsudku. Rodiče se mohou mimosoudně dohodnout na čemkoliv chtějí. Nebezpečí spočívá v tom, že mimosoudní dohoda není vymahatelná, a také v tom, že pokud máte ještě i rozsudek, ten je vždy platný. Kdyby tedy v budoucnu se dobré vztahy mezi vámi zhoršily, může jeden druhého udat pro nedodržování rozsudku. Doporučujeme proto i při malé pochybnosti si raději dohodu znovu nechat schválit soudem nebo alespoň sepsat mimosoudní dohodu písemně s ověřenými podpisy. Kdyby někdy došlo ke sporům, soud k mimosoudní dohodě přihlédne a ten, který je obviněn z nedodržování rozsudku, je tak trochu chráněn.

Když jsme se dohodli na střídavé péči, musíme do návrhu napsat i výživné?

Při střídavé péči nemusí být výživné nutně stanoveno, protože oba rodiče se stejným dílem podílejí na osobní péči o dítě. Přesto se soudy spíše přiklánějí k vyměřování výživného oběma rodičům navzájem, i když to může vypadat nesmyslně. Placení výživného je součástí rodičovských povinností a v případě sporů je pak jasně vidět, jak si který rodič svoje povinnosti plní. Někdy platí jeden rodič  vyšší výživné než druhý, pokud je výrazný rozdíl v příjmech mezi rodiči. Do návrhu můžete uvést, že rodiče si výživné navzájem platit nebudou, záleží pak na soudu, k jakému řešení se přikloní.

Nejsme manželé, ale rozcházíme se. Musíme k soudu?

Jestli nejste manželé a otec je zapsaný v rodném listě dítěte, k soudu chodit nemusíte. Můžete uzavřít jen mimosoudní dohodu. Až v případě, že by došlo někdy mezi vámi ke sporům, můžete se kdykoliv obrátit na soud. Ale i při existenci malých pochybností o budoucích vztazích mezi vámi je lépe nechat raději rovnou upravit, komu bude dítě svěřeno do výchovy (soud zároveň vždy stanoví i výživné). Předejde se tak možným únosům dítěte jedním z rodičů v případě náhlých sporů.

Budeme potřebovat u nesporného rozvodu právníka?

Nepotřebujete. Můžete si sami sepsat návrh na úpravu výchovy a výživy, smlouvu o majetkovém vyrovnání i návrh na rozvod. Ani u soudu nemusíte být zastoupeni. Právníka ale doporučujeme alespoň při sepisování majetkového vypořádání v případě, že je jeho součástí nemovitost, bydlení nebo dluhy.

Oba chceme rozvod dohodou, ale pořád se nemůžeme shodnout na některých věcech. Soudit se nechceme, co můžeme dělat?

Jestli vám oběma záleží na nesporném rozvodu a nechce se vám probírat před soudem nepříjemné záležitosti, můžete se obrátit na mediátora. Mediátor bude prostředníkem mezi vámi a pomůže vám najít řešení, které bude vyhovovat vám oběma. Nebude rozhodovat, zůstane nestranný a všechny informace zůstanou mezi vámi a jím. Další informace o mediaci: Mediace - cesta k řešení vašich sporů

Vzory:

Návrh na rozvod dohodou:  http://www.vzory-online.cz/navrh-na-rozvod-manzelstvi-smluveny-rozvod/

Dohoda o majetkovém vypořádání: http://www.vzory-online.cz/majetkove-vyporadani-rozvedenych-manzelu/

Návrh na úpravu výchovy a výživy: http://www.podnikatel.cz/smlouvy/navrh-na-schvaleni-dohody-rodicu/