Svěřování dětí do péče po rozvodu Kam se ztrácí zájem dítěte?

Kam se ztrácí zájem dítěte?

Svěřování dětí do péče po rozvodu

Dostává se k nám poslední dobou více případů, ve kterých je nařízena, případně potvrzena již probíhající střídavá péče přes nesouhlas a nedohodu obou rodičů. Jak neustále opakují odborníci, takové prostředí je pro dítě po rozvodu nejméně vhodné, přesto existují pracovnice OSPOD, které jej podporují o vlastní vůli nebo častěji kvůli nátlaku agresivního rodiče. Jsou-li nařízeny posudky, psychologové tento způsob péče ve zprávě doporučí zachovat se zdůvodněním, že "dítě má k oběma rodičům kladný vztah a že střídavou péči zvládá".

 

Takový výsledek pracovnici OSPOD stačí, aby střídavou péči doporučila soudu jako přednostní úpravu výchovného prostředí. V některých případech pokud nebyly provedeny posudky, takové zdůvodnění "vymyslí" pracovnice OSPOD i sama, obvykle na nátlak jednoho agresivného rodiče, který si případně vodí jako podporu i další podobně postižené jedince. Pracovnice OSPOD snadno takovému tlaku podléhá a vydá doporučení soudu pro střídavou péči, který nemá moc možností ji nenařídit, pokud se neobjeví konkrétní důkazy a doporučení opačná. Toto je samozřejmě problém, protože se jedná o skryté a psychologické záležitosti, které nelze jednoznačně ukázat a vyčíslit. Přesto se však většina odborníku na nevhodnosti takového uspořádání shoduje a nepochybujeme, že budoucnost takto postižených dětí dá všem skeptikům za pravdu. V mnoha případech se to již po několika letech probíhající střídavé péče na dětech nesmazatelně podepsalo.

Kdo si pozorně přečetl první odstavec, jistě si všimnul, že tam chybí zásadní věc, kterou je zájem dítěte. V takových případech bývá nahrazen pouhým konstatováním, že dítě střídavou péči zvládá. Tady je ale potřeba velmi důrazně upozornit, že v českém právním řádu i v mezinárodních úmluvách o právech dítěte je na prvním místě stále právě ten "zájem dítěte" a ten nikdy nesmí být odstrčen do pozadí za zájmy rodičů, byť to znamená, že výsledek soudního řízení nebude pro jednoho z rodičů spravedlivý. Ano, dítě opravdu musí mít a skutečně i má zaručenou přednost svých práv i před vlastními rodiči. To znamená, že v žádném případě nemůže být pro nařízení nebo potvrzení střídavé péče dostatečným zdůvodněním, že dítě toto uspořádání zvládá/zvládne!

Povinnost řídit se zájmem dítěte ukládá soudům i zákon o rodině, § 26, odst. 4:

Při rozhodování o svěření dítěte do výchovy rodičů soud sleduje především zájem dítěte s ohledem na jeho osobnost, zejména vlohy, schopnosti a vývojové možnosti, a se zřetelem na životní poměry rodičů.....

a odst. 2:

Jsou-li oba rodiče způsobilí dítě vychovávat a mají-li o výchovu zájem, může soud svěřit dítě do společné, popřípadě střídavé výchovy obou rodičů, je-li to v zájmu dítěte a budou-li tak lépe zajištěny jeho potřeby.

Stejně tak zákon o sociálně právní ochraně dětí, § 1, odst. 1:

Sociálně-právní ochranou dětí (dále jen "sociálně-právní ochrana") se rozumí zejména
a) ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
b) ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,
c) působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny.

Zájem dítěte je základem také Úmluvy o právech dítěte 104/1991 Sb., část I, čl. 3, odst. 1:

Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať už uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, soudy, správními nebo zákonodárnými orgány.

a čl. 27, odst. 1:

Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznávají právo každého dítěte na životní úroveň nezbytnou pro jeho tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální rozvoj.

Zájem dítěte neznamená, že dítě nějaké výchovné uspořádání (např. střídavou péči) zvládá, ale musí být vždy a za všech okolností rozhodnuto o takovém uspořádání, které bude pro dítě to nejlepší a ne jen jedno z možných, které je ústupkem rivalitě nebo agresivitě jednoho rodičů! A to i v případě, že takové uspořádání bude zdánlivě nespravedlivé vůči jednomu z rodičů. Jenže o rodiče tady jde až na druhém místě, ti už svoji osobnost vybudovanou mají. Ale dítě si ji teprve buduje a k tomu musí mít co nejlepší a stabilní výchovné prostředí. Které řešení je tedy pro dítě to nejlepší ze všech špatných? Je to nepochybně takové uspořádání, které co nejvíce zachovává předrozvodové výchovné prostředí a ve kterém bude o dítě pečovat nejvíce ten rodič, který o něj převážně pečoval před rozvodem. Pokud byla péče o dítě před rozvodem v pořádku, právě toto uspořádání nejlépe naplňuje potřeby dítěte, na které je odkázáno výše. Laicky řečeno - jedná se o potřeby blízkého vztahu, další citové potřeby, harmonické prostředí, bezstarostné dětství, potřeba volného času, stýkání se s kamarády, co nejlepší přístup ke vzdělání (jedna škola), potřeba domova, potřeba být respektováno jako osobnost se svými názory a přáními, potřeby materiální, potřebu jednotné výchovy atd. Takovým uspořádáním až na výjimky nikdy nebude střídavá péče, protože jen v minimálním množství rodin je péče o dítě rozdělena přesně rovnoměrně, navíc při konfliktech mezi rodiči většina potřeb dítěte zůstane nenaplněna. Pokus o nařízení střídavé péče tedy ve většině případů zcela boří původní výchovné prostředí a navíc dítěti bere poslední jistotu, tedy pojem domova. Opravdu je zodpovědný úředník schopen tvrdit, že toto je v zájmu dítěte?

Upozorňujeme, že všichni zainteresovaní úředníci (počínaje posudkovými psychology, přes pracovnice OSPOD, prvoinstanční soudce, konče odvolacími soudci), kteří akceptují nebo přímo využívají podobné hloupé zdůvodnění zájmu dítěte, jako že "dítě střídavou péči zvládá", postupují v přímém rozporu se zdravým rozumem, zákony ČR a všemi mezinárodními úmluvami o právech dítěte a nepochybě se tím dostávají i pod trestně-právní odpovědnost. (Když to dovedeme do extrému, některé děti "zvládly" i týrání a sex. zneužívání.)

Apelujeme na všechny zainteresované úředníky, aby nezačali podléhat silné mediální "masáži" ohledně střídavé péče, která ač je to k nevíře, pramení od zcela nepatrné skupinky agresivních osob, jejichž výkonné jádro tvoří z větší části i trestaní domácí násilníci, a aby vydávali doporučení a rozhodovali opravdu jen a pouze v zájmech dítěte, k čemuž je zavazují jak zákony ČR, tak i nadřazené a ČR podepsané, mezinárodní úmluvy o právech dítěte a nesnažili si ulehčit práci nahrazením zájmu dítěte ústupkem rodičům, kteří při střídavé péči dostanou "spravedlivě svoji polovinu dítěte".

A také apelujeme na všechny rodiče, kterým je nucena střídavá péče i na jejich advokáty, aby důsledně tuto argumentaci využívali na všech úrovních soudů, připomínali nezpochybnitelnou nadřazenost zájmů dítěte a případně i upozorňovali příslušné pracovnice OSPOD na trestně-právní odpovědnost při hájení zájmu dítěte.

Děkujeme všem zainteresovaným za pozornost.

redakce