Střídavá péče ve světě Pravda o střídavé péči v EU 3.díl

Pravda o střídavé péči v EU 3.díl

Střídavá péče ve světě

Následují další státy EU.

ŠPANĚLSKO

Rodičovská odpovědnost náleží oběma rodičům bez ohledu, zda jsou nebo nejsou sezdáni.

Při rozvodu rodičů nebo na žádost nesezdaných rodičů rozhoduje soud o úpravě rodičovské odpovědnosti. Rodiče mohou soudu předložit dohodu, kterou soud chválí po uvážení, zda je v zájmu dítěte. Při neexistenci dohody  se rodiče obrátí na soud. Soud na základě dohody nebo podle vlastního uvážení svěří dítě do:

osobní péče jednoho rodiče: tato možnost je nejčastější případ, jak rozhodnutím soudu, tak i na základě dohody rodičů.  Rodičovská odpovědnost náleží oběma rodičům, soud pouze určí, u kterého rodiče bude dítě bydlet. Stanoví také styk s druhým rodičem. Oba rodiče mají stále stejnou rozhodovací pravomoc a k významnějším záležitostem je potřeba souhlas obou rodičů. Když se nedohodnou, rozhodne soud. Pokud by se neshody mezi rodiči opakovaly a spory byly velké, soud přidělí rodičovskou odpovědnost jen jednomu rodiči.

výhradní péče: tato možnost je využívána, pokud při osobní péči jednoho rodiče jsou neshody mezi rodiči velké nebo časté. Přiděluje na období dvou let, poté může být opakováno.

střídavé péče: tato možnost se využívá kromě pár výjimek pouze po dohodě a na návrh obou rodičů. Výjimečně může soudce o střídavé péči rozhodnout i bez souhlasu jednoho rodiče, ale jen pokud uzná, že pouze střídavou výchovou budou nejlépe ochráněny zájmy nezletilého dítěte (to je ale opravdu výjimka - pozn. autora)

Soud vždy vyslechne dítě starší 12 let, i při schvalování dohody rodičů. Soud může rodičovskou pravomoc mezi rodiče rozdělit, tedy přidělí každému rodiči právo rozhodovat o určitých konkrétních záležitostech dítěte.

Vyživovací povinnost trvá do doby, než se dítě je schopno samo živit. Stanovuje se individuálně podle potřeb dítěte a majetku a příjmu povinného, případně spoluplátců výživného. Pokud povinný neplatí výživné, může zástupce dítěte požádat o exekuci a obstavení příjmů povinného. Ve zvláštních případech může soud uložit trest odnětí svobody. Soud může přiznat výživné i rozvedenému manželovi.

KYPR

Rodičovská odpovědnost náleží oběma rodičům, kteří jsou manželé a žijí spolu. U nemanželského dítěte má rod. odpovědnost jen matka, když dítě uzná také otec, vykonává rod. odpovědnost spolu s matkou.

Při rozvodu rodičů nebo na žádost u nesezdaných rodičů rozhoduje o úpravě rodičovské odpovědnosti soud. Rodiče také mohou soudu předložit dohodu ke schválení. Soud pak na základě dohody nebo vlastním uvážením dítě svěří do:

výhradní péče: rodičovská odpovědnost a rozhodovací pravomoc náleží jen jednomu rodiči. Druhý rodič má právo pouze na styk s dítětem.

společné péče: tato možnost je možná pouze na základě dohody rodičů. Rodičovská odpovědnost dále náleží oběma rodičům jako za trvání rodiny. Předpokládá se  jejich vzájemná dohoda při rozhodování o všech záležitostech dítěte.

Soud také může rodičovskou odpovědnost mezi rodiče rozdělit, pak každý rodič rozhoduje o určité oblasti života dítěte.

SLOVINSKO

Rodičovskou odpovědnost mají oba rodiče bez ohledu, zda jsou nebo nejsou sezdaní.

Při rozvodu rodičů dále náleží rod. odpovědnost oběma rodičům. Při rozvodu rodičů nebo na žádost nesezdaných párů soud rozhoduje o úpravě rodičovské odpovědnosti. Rodiče mohou sepsat dohodu, kterou soud schválí, pokud je v zájmu dítěte. Soud na základě dohody nebo podle vlastního uvážení svěří dítě do:

osobní péče jedoho rodiče:  rodičovská odpovědnost náleží vždy oběma rodičům, soud pouze určí, u kterého rodiče bude dítě bydlet. Stanoví také styk s druhým rodičem. Styk není v souladu se zájmy dítěte, jestliže jej kontakt rozruší nebo je-li jím ohrožen tělesný či duševní vývoj dítěte. Oba rodiče mají stále stejnou rozhodovací pravomoc a k významnějším záležitostem je potřeba souhlas obou rodičů. Když se nedohodnou, obrátí se na sociální odbor, který jim pomůže dosáhnout dohody nebo na soud.

společné péče: tato je možná pouze na základě dohody rodičů. Dohoda musí obsahovat místo bydliště dítěte a rozsah styku s druhým rodičem. Rodičovská odpovědnost dále náleží oběma rodičům jako za trvání rodiny. Předpokládá se  jejich vzájemná dohoda při rozhodování o všech záležitostech dítěte.

Pokud je to v zájmu dítěte, je možné stanovit styk dítěte i s dalšími příbuznými a jinými osobami, ke kterým má blízký vztah, např. s bývalým nebo současným partnerem jednoho rodiče.

Vyživovací povinnost trvá do doby, než se dítě je schopné živit samo. Výška výživného se stanovuje individuálně podle potřeb dítěte a majetku a příjmu povinného. Při neplacení  výživného může zástupce dítěte požádat o exekuci a obstavení příjmů povinného.

FINSKO

Rodičovská odpovědnost náleží oběma rodičům, jen když jsou oddáni. U nesezdaných rodičů náleží rod. odpovědnost jen matce.

Při rozvodu rodičů o úpravě rodičovské odpovědnosti rozhoduje soud. Rodiče mohou soudu předložit dohodu ke schválení, soud ji schválí, pokud je v nejlepším zájmu dítěte. Soud na základě dohody nebo vlastním uvážením dítě svěří do:

výhradní péče: rodičovská odpovědnost a rozhodovací pravomoc náleží jen jednomu rodiči.  Soud však může vymezit práva a povinnosti výhradního opatrovníka, např. právo změny bydliště dítěte. Druhý rodič má právo na styk s dítětem a případná další práva podle rozhodnutí soudu.

osobní péče jednoho rodiče: rodičovská odpovědnost náleží oběma rodičům, soud pouze určí, u kterého rodiče bude dítě bydlet. Stanoví také styk s druhým rodičem. Oba rodiče mají stále stejnou rozhodovací pravomoc a k významnějším záležitostem je potřeba souhlas obou rodičů. Když se nedohodnou, rozhodne soud.

Soud může rozdělit rodičovskou odpovědnost mezi rodiče a každý z nich pak má právo rozhodovat o určité oblasti života dítěte.

Pokud jeden rodič nedodržuje soudní rozhodnutí a nereaguje na výzvy ze strany soc. odboru, je mu uložena pokuta, v krajním případě se dítě odebere násilím.

Vyživovací povinnost trvá do ukončení studia dítěte. Výška výživného se stanovuje individuálně podle potřeb dítěte a majetku a příjmu povinného. Ve stanovených lhůtách se výživné automaticky zvyšuje o určitou částku. Při neplacení výivného může zástupce dítěte žádat o exekuci a obstavení příjmu povinného. Soud může přiznat výživné i rozvedenému manželovi.

PORTUGALSKO

Rodičovská odpovědnost náleží oběma rodičům bez ohledu, zda jsou nebo nejsou sezdáni.

Při rozvodu rodičů nebo na žádost nesezdaných rodičů rozhoduje o úpravě rodičovské odpovědnosti soud. Rodiče mohou sepsat dohodu o výkonu rod. odpovědnosti, kterou předloží soudu ke schválení nebo matričnímu úřadu. Dohoda musí být v zájmu dítěte. Při neexistenci dohody se rodiče obrátí na soud. Soud na základě dohody nebo vlastním uvážením dítě svěří do:

výhradní péče: rodičovskou odpovědnost má jen jeden rodič, který dítě vychovává. Druhý rodič má právo na styk. Soud dále stanoví oblasti rozhodování, ke kterým je potřeba souhlas obou rodičů, to pak musí výhradní rodič respektovat. Druhý rodič má také právo dohlížet na výchovu dítěte. Někdy se výkon výhradní péče blíží spíše osobní péči jednoho rodiče, ale vše je zde přesně vymezeno soudem.

osobní péče jednoho rodiče:  rodičovská odpovědnost náleží oběma rodičům, soud pouze určí, u kterého rodiče bude dítě bydlet. Stanoví také styk s druhým rodičem. Oba rodiče mají stále stejnou rozhodovací pravomoc a k významnějším záležitostem je potřeba souhlas obou rodičů.

Soud vždy vyslechne dítě starší 14 let.

Pokud jeden rodič neplní soudní rozhodnutí, druhý rodič může žádat výkon rozhodnutí a vzdorujícímu rodiči jsou potom ukládány pokuty.

Vyživovací povinnost trvá do doby, než se dítě je schopno samo živit. Výška výživného se stanovuje individuálně podle potřeb dítěte a majetku a příjmu povinného. Při neplacení výživného může zástupce dítěte žádat exekuci a obstavení příjmu povinného. Dále na udání zástupcem dítěte může být povinnému uložena pokuta nebo lze uložit trest odnětí svobody. Neplacení výživného je trestným činem. Soud může přiznat i výživné rozvedenému manželovi.

RUMUNSKO

Rodičovská odpovědnost náleží oběma rodičům bez ohledu, zda jsou nebo nejsou sezdaní.

Při rozvodu rodičů nebo na žádost nesezdaného páru rozhoduje soud o úpravě rodičovské odpovědnosti. Rodiče mohou soudu předložit dohodu, kterou soud schválí, pokud je v zájmu dítěte. Dohoda musí obsahovat hlavního vychovatele dítěte. Při neexistenci dohody soud svěří vždy dítě do:

výhradní péče: soud musí u každého rozvodu rozhodnout, do čí výhradní péče budou děti svěřeny. Tento rodič pak vlastní rod. odpovědnost a rozhodovací pravomoc sám. Druhý rodič má právo na styk s dítětem a právo dohlížet na výchovu dítěte. Nemá právo určovat, kde bude dítě žít.

Soud při rozhodování vždy vyslechne dítě starší 10 let.

Vyživovací povinnost trvá nejdéle do 25 let dítěte. Výška výživného se stanovuje individuálně podle potřeb dítěte a majetku a příjmu povinného. Při  neplacení výživného může zástupce dítěte žádat exekuci a obstavení příjmů povinného.

 

POKRAČOVÁNÍ  PŘÍŠTĚ