Střídavá péče ve světě Pravda o střídavé péči v EU 2.díl

Pravda o střídavé péči v EU 2.díl

Střídavá péče ve světě

Dále budeme probírat státy, kde střídavá péče není takovou samozřejmostí, jak je u nás předkládáno veřejnosti. Pokud je v těchto zemích rozhodnutí o střídavé péči vůbec možné, praxe se ani neblíží naší stávající právní úpravě, natož úpravě navrhované novelou zákona o rodině.

ŘECKO

Rodičovská odpovědnost náleží oběma rodičům, kteří jsou sezdáni. U nemanželských dětí má rodičovskou odpovědnost jen matka, otec nabývá rodičovskou odpovědnost jedině  svatbou s matkou dítěte.

Při rozvodu rodičů soud rozhoduje o úpravě rodičovské odpovědnosti. Rodiče mohou soudu předložit dohodu ke schválení, kterou soud schválí, pokud je v nejlepším zájmu dítěte. Při neexistenci dohody se rodiče obrátí na soud. Soud na základě dohody nebo vlastním uvážením dítě svěří do:

výhradní péče: rodičovskou odpovědnost   a  rozhodovací pravomoc vykonává rodič sám. Tento pečující rodič má povinnost druhého rodiče informovat o svém jednání v záležitostech dítěte. Druhý rodič má také právo na styk s dítětem.

společné péče: rodičovská odpovědnost dále náleží oběma rodičům jako za trvání rodiny. Předpokládá se  jejich vzájemná dohoda při rozhodování o všech záležitostech dítěte.

Soud také může rodičovskou odpovědnost mezi rodiče rozdělit, každému rodiči přidělí oblast, ve které bude za dítě rozhodovat.

Pokud pečující rodič odmítá druhému rodiči podávat informace o dítěti, může to být považováno za zneužití rodičovské zodpovědnosti. Pokud rodič odmítá vrátit dítě do péče oprávněnému rodiči, soud použije k donucení pokuty nebo může rodiče i zadržet.

Vyživovací povinnost trvá do doby, než se dítě je chopno samo živit. Výška výživného se stanovuje individuálně podle potřeb dítěte a majetku a příjmu povinného. Výživné se stanovuje na dobu dvou let, po jejich uplynutí je potřeba znovu o výživné zažádat bez ohledu, zda se změnily podmínky. Při neplacení výživného může zástupce dítěte podat žádost o exekuci a obstavení příjmu neplatiče. Soud může přiznat výživné i rozvedenému manželovi.

BELGIE

Za trvání rodiny rodičovskou odpovědnost vykonávají oba rodiče rovnoprávně bez ohledu, zda jsou nebo nejsou sezdaní.

Pokud dojde k rozpadu vztahu, rozvodový soud péči o dítě neřeší, ale dítě přechází automaticky do společné péče rodičů. Předpokládá se dohoda rodičů v záležitostech dítěte. Až pokud společná péče nefunguje, rodiče se nemohou dohodnout nebo se jedná o nesezdané rodiče, jeden nebo oba rodiče se obrátí na soud, aby rozhodl o úpravě rodičovské odpovědnosti. Soud zjistí názor dítěte a vždy rozhoduje v jeho nejlepším zájmu.

Rodiče mohou předložit soudu ke schválení dohodu. Soud uváží, zda je dohoda v zájmu dítěte a dohodu schválí, v opačném případě zamítne.

Při neexistenci dohody a pokud se rodiče nejsou schopni dohodnout v otázce bydliště dítěte, zdravotní péče apod., soud v takovém případě dítě svěří do:

výhradní péče: rodičovskou odpovědnost vykonává jeden rodič. Druhý rodič má zachováno pouze právo na styk s dítětem, právo na informace o dítěti a právo na dozor nad vzděláváním dítěte. Rodič, který má dítě ve výhradní péči, musí zachovávat práva druhého rodiče a podřizovat jim svoje rozhodnutí, např. při změně bydliště dítětě, které by zasáhlo svou vzdáleností do práva druhého rodiče na styk, musí druhého rodiče informovat a domluvit se s ním na úpravě styku.

 Pokud pečující rodič upírá druhému rodiči právo na styk, může se tento domáhat výkonu rozhodnutí. Soud může uložit pečujícímu rodiči pokuty, případně přistoupit i k předání dítěte násilím.

Vyživovací povinnost trvá do ukončení vzdělávání dítěte. Dítě, jehož příbuzenství z otcovy strany není prokázáno, může požadovat výživné po muži, který měl s jeho matkou poměr během období jeho početí. Výška výživného se stanovuje individuálně podle potřeb dítěte a majetku a příjmu povinného. Pokud povinný neplní vyživovací povinnost, může zástupce dítěte výživné vymáhat pomocí exekuce a obstavení příjmu povinného. Trestní řád obsahuje článek týkající se opuštění rodiny, kterým se umožňuje trestně stíhat povinné osoby, které se více než dva měsíce zdržují doma, aniž by vyrovnaly dlužné platby. V potřebných situacích soud může přiznat i výživné rozvedenému manželovi.

ESTONSKO

Rodičovská odpovědnost vzniká jen na základě uznání rodičovství. Pokud bylo uznáno u obou rodičů, vykonávají rodičovskou odpovědnost společně bez ohledu, zda jsou nebo nejsou sezdaní.

Pokud dojde k rozpadu vztahu, rozvodový soud péči o dítě neřeší, ale dítě přechází automaticky do společné péče rodičů. Předpokládá se dohoda rodičů v záležitostech dítěte (trvalé bydliště apod.) Až pokud společná péče nefunguje, rodiče se nemohou dohodnout nebo se jedná o nesezdané rodiče, jeden nebo oba rodiče se obrátí na soud, aby rodičovskou odpovědnost upravil. Soud v rámci společné péče potom rozhoduje o jednotlivých sporech rodičů.

Rodiče také mohou soudu předložit dohodu o výkonu rod. odpovědnosti, kterou soud schválí, pokud je v zájmu dítěte. Soud také může svěřit dítě do:

osobní péče jednoho rodiče: rodičovská odpovědnost náleží vždy oběma rodičům, soud pouze určí, u kterého rodiče bude dítě bydlet. Stanoví také styk s druhým rodičem. Oba rodiče mají stále stejnou rozhodovací pravomoc a k významnějším záležitostem je potřeba souhlas obou rodičů. Když se nedohodnou, rozhodne soud.

Pokud jeden rodič upírá druhému právo na styk s dítětem nebo jeden rodič odmítá druhému vrátit dítě do péče, soud může přistoupit k výkonu rozhodnutí za použití síly. Pokud je to nutné, může soudní vykonavatel požádat o umístění dítěte do zařízení pro péči o děti.

Pokud povinný odmítá platit výživné, může zástupce dítěte požádat o exekuci a obstavení příjmů povinného. Soud v případě potřeby přizná výživné také rozvedenému manželovi.

 SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ: GIBRALTAR

Rodičovská odpovědnost náleží oběma rodičům bez ohledu, zda jsou nebo nejsou sezdaní.

Při rozvodu rodičů nebo na žádost u nesezdaných rodičů rozhoduje soud o úpravě rodičovské odpovědnosti. Rodiče mohou také uzavřít dohodu, kterou předloží ke schválení soudu. V dohodě se může jeden rodič vzdát svých rodičovských práv. Soud dohodu schválí po zvážení, zda je v zájmu dítěte. Pokud není v podle soudu v zájmu dítěte, dohoda nebude vykonatelná.

Při neexistenci dohody se rodiče obrátí na soud. Soud na základě dohody nebo vlastním uvážením svěří dítě do:

výhradní péče: rodič vykonává rodičovskou odpovědnost sám. Druhý rodič má právo na styk s dítětem a případná další práva (např. na informace) podle rozhodnutí soudu.

společné péče: rodičovská odpovědnost náleží dále oběma rodičům jako za trvání rodiny. Předpokládá se vzájemná dohoda rodičů při rozhodování o všech záležitostech dítěte.

Vyživovací povinnost  trvá nejdéle do 21 let dítěte. Pokud povinný neplatí, může zástupce dítěte požádat o exekuci a obstavení příjmu povinného. Když povinný dále neplatí, soud může uložit uvalení vazby a trest odnětí svobody. Soud také může přiznat výživné i rozvedenému manželovi.

LITVA

Rodičovská odpovědnost náleží oběma rodičům bez ohledu, zda jsou nebo nejsou sezdaní.

 Při rozvodu rodičů  nebo na žádost u nesezdaných párů soud rozhoduje o úpravě rodičovské odpovědnosti. Rodiče mohou soudu předložit dohodu ke schválení. Při neexistenci dohody se rodiče obrátí na soud. Soud na základě dohody nebo podle vlastního uvážení dítě svěří do:

osobní péče jednoho rodiče: rodičovská odpovědnost náleží vždy oběma rodičům, soud pouze určí, u kterého rodiče bude dítě bydlet. Stanoví také styk s druhým rodičem. Oba rodiče mají stále stejnou rozhodovací pravomoc a k významnějším záležitostem je potřeba souhlas obou rodičů. Když se nedohodnou, rozhodne soud.

společné péče: rodičovská odpovědnost náleží dále oběma rodičům jako za trvání rodiny. Předpokládá se vzájemná dohoda rodičů při rozhodování o všech záležitostech dítěte.

Vyživovací povinnost  trvá nejdéle do 24 let dítěte. Při neplacení výživného může zástupce dítěte požádat o exekuci a obstavení příjmu povinného. Soud také může přiznat výživné i rozvedenému manželovi.

LOTYŠSKO

Rodičovskou odpovědnost vykonávají oba sezdaní rodiče společně, u nesezdaných také nebo na základě vzájemné dohody jen jeden z nich.

Při rozvodu rodičů soud péči o dítě neřeší, ale dítě přechází automaticky do společné péče rodičů. Předpokládá se vzájemná dohoda rodičů při rozhodování o všech záležitostech dítěte. Rodičovská odpovědnost náleží dále oběma rodičům jako za trvání rodiny. Pokud se na něčem nemohou dohodnout, rozhodne soud.

  Dále se  rodiče mohou dohodnout na tom, že rod. odpovědnost bude náležet jen jednomu z nich. Rodiče také mohou sepsat dohodu o výkonu rod. odpovědnosti a předložit ji soudu ke schválení. Při neshodách jsou rodiče velmi motivováni k dohodě o jakémkoliv řešení, které jim bude vyhovovat. Ale pokud společná péče nefunguje a rodiče se nemohou dohodnout, mohou se obrátit na soud. Soud na základě sepsané dohody nebo vlastním uvážením dítě může svěřit do:

výhradní péče: rodičovská odpovědnost a rozhodovací pravomoc náleží jen jednomu rodiči, který ji vykonává sám. Druhý rodič má právo na styk s dítětem a na informace o dítěti.

Vyživovací povinnost trvá do doby, než se dítě je schopno samo živit. Výška výživného se stanovuje individuálně podle potřeb dítěte a majetku a příjmu povinného. Pokud povinný neplatí výživné, zástupce dítěte může žádat exekuci a obstavení příjmů povinného. Soud také může přiznat výživné i rozvedenému manželovi.

POKRAČOVÁNÍ  PŘÍŠTĚ