Odborné články Problémy studií argumentujících pro střídavou péči

Problémy studií argumentujících pro střídavou péči

Odborné články

Zastánci střídavé péče se rádi zaštiťují různými odbornými výzkumy, jejichž výsledky mají mluvit pro obecnou prospěšnost střídavé péče u dětí po rozvodu nebo rozchodu rodičů. Proto bychom zde rádi zveřejnili odborný článek pana Phdr. Josefa Pavláta, Ph.D, působícího na psychiatrické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, který odkrývá nesrovnalosti v přístupu k různým výzkumům na podporu střídavé péče, tolik vyzdvihovaným propagátory střídavé péče...

 Upozorňuje na problém, že propagátoři střídavé péče upravují  výsledky těchto průzkumů ve svůj prospěch, rádi v nich vidí to, co vidět chtějí. Rádi vidí v čemkoliv argument pro podporu střídavé péče přesto, že původní výzkum tyto výsledky uvádí ne tak jednoznačně nebo dokonce opačně.

http://www.cspsychiatr.cz/detail.php?stat=64

 Protože je článek docela dlouhý a některé informace by čtenář mohl přehlédnout, upozorňujeme zejména na tyto části:

Jednotlivé studie se snaží porovnat zdravotní stav a prosperitu dětí v různých porozvodových uspořádáních. Implicitně pak předpokládají, že pokud dojdou k  závěru, že v některém porozvodovém uspořádání děti (eventuálně rodiče) prosperují lépe, je to validní argument k jeho doporučení. Jen zřídka najdeme v textu článku poznámku ke skutečnosti, že korelační studie nejsou s to objasnit kauzální souvislosti. Například nález dobře prosperujících děti ve společné péči se často považuje za argument pro její doporučení jako uspořádání, které zaručuje dobré výsledky za všech okolností, přestože je známo, že pro alternativu společné péče se nejčastěji rozhodují rodiče, kteří jsou s to spolu klidně komunikovat14 a v péči o dítě spolupracovat.2 Takoví rodiče jsou obvykle vzdělaní a ekonomicky a zdravotně prosperující.1 Platí tedy, že kvalitní, dobře spolupracující rodiče mají dobře prosperující děti - nikoli že společná péče bez ohledu na další okolnosti vede k prosperitě dětí.

Moyer16 ve své souhrnné zprávě pro kanadskou vládu konstatuje, že ve většině studií není nijak blíže popsáno, jaké časové rozdělení péče mezi otce a matku výzkumník zahrnuje pod kategorii střídavé péče, v některých případech se uspořádání, které je zahrnováno pod střídavou péči, dá lépe popsat jako výhradní péče s častými návštěvami. Konstatuje, že významnou vadou řady studií je absence údajů o počtu a charakteristikách rodičů, kteří: a) se dohodli na porozvodovém uspořádání bez jakékoli intervence; b) rozhodli se po mediaci nebo vyjednávání; c) specifické uspořádání jim bylo nařízeno soudem. (Je zřejmé, že je velký rozdíl například mezi situací, kdy se rodiče dohodnou na střídavé péči a soud jejich dohodu jen kodifikuje, a situací, kdy soud střídavou péči ustanoví.) Uvádí, že většina studií nemá k dispozici náhodně vybrané vzorky, spoléhá se na skupiny rodičů a dětí, které jsou "při ruce", většinou nejasně definované či shromážděné za specifických okolností. Většinou se jedná o příslušníky střední třídy. Uspořádání studií je obvykle příčné (cross-sectional), zřídkakdy longitudinální. (Když vezmeme v úvahu obvyklé nejasnosti v definování vzorků a nedostatek dat o nich, je zřejmé, že výpovědní hodnota příčně uspořádaných studií je omezená.) Moyer pokračuje, že většina výzkumníků nevěnuje pozornost situaci před rozvodem (přestože je spolehlivě doloženo, že ta má často vážnější dopad na zdraví a prosperitu děti než samotný fakt rozvodu a podoba porozvodového uspořádání), nezískává data v  přímém kontaktu s dětmi, nejčastěji se spoléhá na reference rodičů.

Z článků uveřejněných na webu v češtině je v tomto smyslu příznačný článek J. Tyla.23 Autor reprodukuje výsledky Bausermanovy metaanalýzy 4 a zdůrazňuje, že děti ve střídavé péči lépe prosperují, aniž by věnoval pozornost celému Bausermanovu článku, který obsáhlé výsledky své metaanalýzy komentuje. Především zdůrazňuje, že rodiče, kteří volí střídavou péči, jsou kvalitní, bezkonfliktní rodiče, což samo o sobě je silný predikátor dobré prosperity dětí. Explicitně zdůrazňuje i nemožnost závěrů o kauzalitě na základě korelačních studií. Tylův článek je publikován na webové stránce organizace Children of Europe, která si bere za cíl podporovat práva rodičů a  dětí s přesvědčením, že jediným správným porozvodovým uspořádáním je střídavá péče.