Občanské sdružení Seminář o plnění Úmluvy OSN o právech dítěte v ČR

Seminář o plnění Úmluvy OSN o právech dítěte v ČR

Občanské sdružení

Dne  30.11.2011 proběhl v Senátu 17. Seminář o plnění Úmluvy OSN o právech dítěte v ČR. Zástupci našeho sdružení se také zúčastnili.

Článek o Semináři na stránkách Senátu: http://www.senat.cz/cinnost/galerie.php?aid=10260

Zástupci Jednoho domova v Senátu

Zástupci Jednoho domova v Senátu

Senát

Mgr. Ing. Ivana Spoustová vznáší připomínky

Mgr. Ing. Ivana Spoustová vznáší připomínky

Senát

Na 57. zasedání Výboru pro práva dítěte OSN byly pro Českou republiku vzneseny tyto připomínky: http://www.dcicz.org/userfiles/file/3_4-CRC-cesky-preklad-doporuceni---needitovana-verze.pdf

Výbor se mimo jiné pozastavoval nad nerespektováním práva dítěte na vlastní názor a nad nejlepším zájmem dítěte, na který u nás není často brán zřetel:

Výbor je znepokojen přetrvávajícího nezapracování principu nejlepšího zájmu dítěte do většiny právních předpisů týkajících se dětí, jakož i do soudních a správních rozhodnutí a politik a programů týkajících se děti.


Respektování názorů dítěte
Zatímco Výbor bere na vědomí, že účastnický stát částečně implementoval právo dítěte, aby bylo přihlíženo k jeho názorům, mj. v občanském soudním řádu a ve školském zákoně, je znepokojen tím, že je velmi rozšířené tradiční vnímání dětí jako objektů a nikoli jako subjektů práv. V této souvislosti je Výbor znepokojen tím, že ne všechna soudní a správní řízení, včetně řízení o přiznání mezinárodní ochrany,, umožňují přímé vyslechnutí názorů dítěte, nezávisle na jeho právním zástupci nebo opatrovníku. Dále je Výbor znepokojen tím, že v praxi není přihlíženo k názorům dítěte ve věcech jako je svěření dítete do péče anebo odebrání dítěte z existujícího rodinného prostředí.


Výbor opakuje své doporučení (CRC/C/15/Add.201) účastnickému státu, aby zavedl komplexní právní úpravu práva dítěte být slyšeno, jež by platila pro soudy, správní orgány, instituce, školy, výchovné ústavy a rodiny v záležitostech týkajících se dětí a zaručovala právo odvolání proti takovým rozhodnutím, v souladu s čl. 12 Úmluvy.
Dále je třeba posílit osvětové a vzdělávací programy pro realizaci těchto zásad,
aby se změnilo tradiční vnímání dětí jako objektů a nikoli subjektů práv. Výbor rovněž doporučuje účastnickému státu, aby přijal opatření umožňující přímé vyslechnutí názorů dítěte ve všech řízeních týkajících se dětí, a v souvislosti s tím, aby poskytl přiměřené záruky a mechanismy zajišťující účinnou realizaci takové participace dítěte zamezující jeho manipulaci nebo zastrašování. Výbor dále doporučuje vytvoření systémů zohledňujících názory dítěte v politických diskusích a rozhodnutích, která se jich týkají. V této souvislosti Výbor upozorňuje účastnický stát na obecný komentář č. 12 (CRC/C/GC/12) k právu dítěte být slyšeno.

Prezentace pana JUDr. Zdeňka Kapitána Ph.D., ředitele Úřadu pro mezinárodně-právní ochranu dětí a předsedy Výboru pro práva dítěte Rady vlády pro lidská práva na téma "Činnost a podněty Výboru pro práva dítěte Rady vlády pro lidská práva" (ke stažení ve formátu powerpoint):

PREZENTACE