Občanské sdružení Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení

Občanské sdružení

                                           STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ
                                              Občanské sdružení Jeden domov
           ( zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů)

 

                                                                       Čl. 1.
                                                               Název a sídlo


Název:  Občanské sdružení Jeden domov (dále jen „sdružení“)
Sídlo:  Chlumecká 912, Praha 9

                                                                      Čl. 2
                                                            Statut sdružení


1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, neziskové, sdružující členy na základě společného zájmu.
2. Sdružení je právnickou osobou.

                                                                      Čl. 3
                                                        Cíl činnosti sdružení


Jeden domov je sdružení společností a jednotlivých osob, které se zabývá ulehčením života dětí  v neúplných rodinách, kdy se rodiče rozešli, rozvedli nebo se právě rozvádí. Snažíme se zasazovat o to, aby děti rozpadem rodiny trpěly co nejméně a aby nemusely kvůli rozvodu rodičů měnit svůj život víc, než je nutné. Zasazujeme se o práva dítěte na domov, zázemí, na takový život, aby z dítěte mohla vyrůst zdravá a sebevědomá osobnost.
Snažíme se dosáhnout takových změn, aby děti měly dobré podmínky k harmonickému rozvoji svojí osobnosti. Aby nemusely být zneužívány dospělými k naplnění vlastních cílů. Aby měly plnohodnotný život a mohly celý život vzpomínat na dětství a na rodiče v dobrém.


Jeden domov zejména:
♣ Spolupracuje s odbornými neziskovými a dalšími organizacemi při poskytování poradenství a další pomoci rodičům a dětem, které soudním rozhodnutím přišly o jeden domov a  zázemí a tato situace jim nevyhovuje.
♣ Spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy při prosazování legislativních změn ve prospěch zájmů dětí, práva na domov a harmonický rozvoj.
♣ Sleduje legislativní změny týkající se dětí po rozpadu rodiny a navrhuje opatření ke změně zjištěných nedostatků.
♣ Informuje i ve spolupráci se sdělovacími prostředky o problematice dětí z rozpadlých rodin odbornou i laickou veřejnost s cílem zvýšit povědomí veřejnosti o problémech dětí při rozpadu rodiny.
♣ Informuje o problému domácího násilí. Zabývá se častým propojením domácího násilí s rozvodovými a porozvodovými problémy. Při pomoci obětem domácího násilí spolupracuje s organizacemi zabývajícími se pomocí obětem domácího násilí.
♣ Pořádá semináře, různá setkání a další akce k lepšímu prosazení skutečných zájmů dětí při rozpadu rodiny.
♣ Sdružení vystupuje a snaží se informovat o negativním dopadu soudně nařízené střídavé péče při konfliktech rodičů a bez souhlasu obou rodičů a dětí. Cílem sdružení je prosadit  legislativní změny, které by těmto nešťastným soudním rozhodnutím zabránily.

                                                                  Čl. 4
                                                              Členství


1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení. Člen může být zároveň členem jiných sdružení a organizací, pokud tyto nejednají proti zájmům a dobrému jménu sdružení Jeden domov.
2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky rada sdružení.
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
4. Členství zaniká:
    a) vystoupením člena písemným oznámením radě,
    b) úmrtím člena,
    c) u právnické osoby jejím zrušením,
    d) zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,
    e) zánikem sdružení.
5. Sdružení je oprávněno vyloučit ze sdružení člena, pokud jeho činnost bude v rozporu se stanovami a zájmy sdružení.

                                                               Čl. 5
                                             Práva a povinnosti členů


1. Člen sdružení má právo:
    a) účastnit se jednání členské schůze,
    b) volit orgány sdružení, pokud budou stanoveny
    c) být volen do orgánů sdružení,
    d) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
    e)  přispívat na webové stránky sdružení
     f)  zachovávat anonymitu (dle uvážení) a poskytovat svoje jméno a osobní údaje pouze pro vnitřní potřeby sdružení
2. Člen má povinnost zejména:
    a) dodržovat stanovy sdružení,
    b) podílet se na plnění cílů sdružení,
    c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení,
    d) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení a zachovávat mlčenlivost o interních informacích sdružení.
5. Člen sdružení, který poruší svoje povinnosti uvedené v čl. 5., zejména pak bod d), bude ( po posouzení situace) vyloučen a bude mu uložena pokuta 10000 Kč.


                                                              Čl. 6
                                                  Orgány sdružení


Orgány sdružení jsou:
a) valná hromada,   b) rada sdružení   c) předseda


                                                              Čl. 7
                                                    Valná hromada


1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
3. Valnou hromadu svolává sdružení podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Rada svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů sdružení.
4. Valná hromada zejména:
    a) rozhoduje o změnách stanov sdružení,
    b) schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet a roční závěrku hospodaření,
    c) rozhoduje o počtu členů rady sdružení,
    d) hlasuje o návrhu na zánik sdružení podaném radou
5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
6. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
7. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení sdružení je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů sdružení.
8) Valná hromada není přístupná veřejnosti.

                                                               Čl. 8
                                                      Rada sdružení


1. Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.
2. Rada má nejméně 3 členy.
3. Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně jedenkrát ročně.
4. Rada zejména:
    a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu,
    b) koordinuje činnost sdružení,
    c) svolává valnou hromadu,
    d) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
    e) rozhoduje o přijetí za člena sdružení,
    f) rozhoduje o vyloučení člena
    g) dává návrh na zánik sdružení
5. Předseda a místopředseda rady zastupují sdružení navenek a jednají jeho jménem.
6. K zajištění činnosti sdružení může rada zřídit kancelář sdružení
7. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
8. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
9. Jestliže se přes svolání nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci rada.


                                                               Čl. 9
                                                           Předseda


1. Předseda naplňuje rozhodnutí rady a zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance sdružení do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech sdružení. Rozsah pravomocí předsedy stanoví rada.
2. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady, vedení účetní evidence a plynulý chod sdružení.
3. Předseda připravuje podklady pro jednání rady sdružení.
4. Předseda sdružení provádí kontrolu obsahu webových stránek sdružení a rozhoduje o uveřejnění a úpravě článků.
5. Předsedou sdružení bude až do odvolání pan Pavel Pešan. Ten také bude mít rozhodující slovo při volbě nového předsedy sdružení.
6. Pokud nebude moci předseda vykonávat svoje povinnosti, bude zastoupen místopředsedou.

                                                              Čl. 10
                                               Zásady hospodaření


1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
2. Zdroji majetku jsou zejména:
    a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
    b) výnosy majetku,
    c) dotace a granty,
    d) příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli sdružení
    e) webové stránky sdružení, které přejdou do majetku sdružení po registraci sdružení
3. Za hospodaření sdružení odpovídá rada sdružení, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.
4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.


                                                             Čl. 11
                                                    Zánik sdružení


1. Sdružení zaniká:
    a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením
    b) rozhodnutím Ministerstva vnitra.
2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

                                                             Čl. 12
                                              Závěrečná ustanovení


1. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení.
2.  Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.