Občanské sdružení Členství ve sdružení

Členství ve sdružení

Občanské sdružení

Členem sdružení se může stát každý, kdo se ztotožňuje s našimi názory a souhlasí s pravidly uvedenými ve stanovách. Zaručujeme členům anonymitu, osobní údaje využijeme pouze pro vnitřní potřeby sdružení - přístup k nim budou mít asi 3 lidé. Zájemci o členství mohou psát na náš e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript   Rádi přivítáme každého člena ve svých řadách.

 

Další ustanovení o členství ve sdružení:

Členství

1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení. Člen může být zároveň členem jiných sdružení a organizací, pokud tyto nejednají proti zájmům a dobrému jménu sdružení Jeden domov.
2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky rada sdružení.
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
4. Členství zaniká:
     a) vystoupením člena písemným oznámením radě,
     b) úmrtím člena,
     c) u právnické osoby jejím zrušením,
     d) zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,
     e) zánikem sdružení.
5. Sdružení je oprávněno vyloučit ze sdružení člena, pokud jeho činnost bude v rozporu se stanovami a zájmy sdružení.


Práva a povinnosti členů

1. Člen sdružení má právo:
    a) účastnit se jednání členské schůze,
    b) volit orgány sdružení, pokud budou stanoveny
    c) být volen do orgánů sdružení,
    d) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
    e)  přispívat na webové stránky sdružení
     f)  zachovávat anonymitu (dle uvážení) a poskytovat svoje jméno a osobní údaje pouze pro vnitřní potřeby sdružení

 2. Člen má povinnost zejména:
    a) dodržovat stanovy sdružení,
    b) podílet se na plnění cílů sdružení,
    c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení,
    d) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení a zachovávat mlčenlivost o interních informacích sdružení.
5. Člen sdružení, který poruší svoje povinnosti, zejména pak bod d), bude ( po posouzení situace) vyloučen a bude mu uložena pokuta 10 000 Kč.