Legislativa Senát opět jedná v zájmu dětí

Senát opět jedná v zájmu dětí

Legislativa

O novele zákona O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování jsme již dříve psali. Ještě před vstupem zákona v platnost jsme varovali před jistými následky. Naše varování se potvrdilo hned během pár prvních dní platnosti nového zákona. Miniterstvo zdravotnictví, když vidělo, co způsobilo, oznámilo, že má v plánu předložit další novelu, která chyby napraví. Řešilo by se to ale až na podzim a mezitím by na to mohlo hodně dětí doplatit. Proto Senát neváhal a senátoři předložili sami novelu tohoto šíleného zákona...

Novelu nově platného zákona o zdravotních službách předložili senátoři Alena Gajdůšková, Jan Žaloudík, Božena Sekaninová, Radek Sušil a Pavel Lebeda. Viděli, že není možné nový zákon v platnosti nechat a rozhodli se změnit jej co nejdříve. Dne 24.5.2012 proběhlo první čtení v Senátu, kde souhlasně hlasovalo 41 ze 44 přítomných senátorů. Nutná změna má tedy jednomyslnou podporu Senátu.

V rozpravě se nejobsáhleji vyjádřila předkladatelka Alena Gajdůšková, která k vyjmenovala všechna možná rizika, která pro děti i pro zdravotnická zařízení ze zákona vyplývají. Paní Gajdůšková mluvila o riziku, kdy pacient potřebuje ošetření, které není v tuto chvíli akutním výkonem, ale než se všichni dočkají souhlasu obou rodičů, akutním se mezitím stane, dojde ke zhoršení zdravotního stavu dítěte a komplikacím. Upozornila, že současná právní úprava je v praxi nerealizovatelná a není možné nechat v platnosti zákon, který ministerstvo radí lékařům nedodržovat a rodičům nepřímo také. Tato právní úprava by existovala jen formálně, takže je zbytečná. Přesto by ohrožovala právě lékaře, pokud by ministra uposlechli a zákon obcházeli. Jmenovala také počet soudních řízení, která už vznikají, mezi rodiči nebo mezi rodičem a zdravotnickým zařízením, a která by neúměrně zatěžovala soudy. Vyslovila proto potřebnost zkrácené lhůty na projednání novely, a také proto, že před námi jsou prázdniny, kdy hodně dětí bude na prázdninách u prarodičů nebo na táborech a v těchto případech by současná právní úprava děti mohla přímo ohrozit na zdraví.

Jako další promluvili senátorka Alena Dernerová, senátor Vladimír Dryml a senátor Miloš Janeček, kteří se k názoru paní Gajdůškové přidali a ještě vyzdvihli nemožnost ponechat v platnosti zákon, který je doporučeno obcházet.

Potom senátoři hlasovali o přikázání k projednání Ústavně právnímu výboru a k hlasování o zkrácené projednávací lhůtě. V obou případech souhlasilo 41 ze 44 přítomných senátorů. Až novelu projedná Ústavně právní výbor, proběhne druhé čtení, potom se novela postoupí Poslanecké sněmovně, které se také doporučí zkrácená doba k projednání. Pokud novela projde, novela vstoupí v platnost dnem vyhlášení a tím dnem se také zastaví všechna řízení, která byla započata v souvislosti s dnes platnou právní úpravou.

V senátním návrhu novely je sporný § 35 upraven takto:

(1) Nezletilému pacientovi, který není s ohledem na svůj věk a stupeň rozumové vyspělosti způsobilý vyjádřit souhlas s poskytnutím zdravotních služeb, a pacientovi zbavenému způsobilosti k právním úkonům se zdravotní služby poskytují se souhlasem jeho zákonného zástupce nebo soudem ustanoveného opatrovníka. Názor nezletilého bude zohledněn jako faktor, jehož závaznost narůstá úměrně s věkem a stupněm vyspělosti. Je-li potřebné provést neodkladný zdravotní výkon nutný k záchraně života nebo zdraví nezletilého pacienta nebo pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům a zákonný zástupce nebo opatrovník odpírá vyjádřit souhlas, je poskytovatel oprávněn rozhodnout o poskytnutí neodkladné zdravotní péče. Nejde-li o neodkladný zdravotní výkon, ale o zdravotní péči, kterou je třeba poskytnout v zájmu ochrany zdraví nezletilého pacienta nebo pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům a zákonný zástupce nebo opatrovník s ní odmítá vyjádřit souhlas, je poskytovatel zdravotních služeb povinen do tří pracovních dnů oznámit tuto skutečnost soudu za účelem ustanovení opatrovníka. Stejně se postupuje, pokud zákonný zástupce nebo opatrovník se zdravotní péčí souhlasí a nezletilý, který je starší patnácti let, nebo pacient zbavený způsobilosti k právním úkonům potřebnou zdravotní péči odmítá. Zákonný zástupce nebo opatrovník může již vyjádřený souhlas s poskytnutím zdravotních služeb nezletilému pacientovi nebo pacientovi zbavenému způsobilosti k právním úkonům odvolat pouze tehdy, je-li to v zájmu tohoto pacienta, jinak je toto odvolání neplatné.

(2) Jde-li o pacienta uvedeného v § 28 odst. 4, poskytovatel vyloučí, má-li podezření, že je tento pacient zneužíván nebo týrán, popřípadě, že je ohrožován jeho zdravý vývoj, přítomnost osob uvedených v § 28 odst. 3 písm. e) při poskytování zdravotních služeb, pokud jde o vyšetření za účelem vyloučení známek uvedených skutečností.

Senátoři nutnost urychlené změny také dobře zdůvodnili, zde je část důvodové zprávy:

Zejména uvedená ustanovení o nutnosti souhlasu obou zákonných zástupců (většinou rodičů) s poskytnutím zdravotní služby nezletilému jsou v praxi obtížně uplatnitelná. Tak, jak je současné ustanovení § 35 zákona formulováno, je velkou byrokratickou zátěží pro lékaře a poskytovatele zdravotních služeb. Z pohledu nezletilého pacienta není rozhodně zlepšením jeho právního postavení, naopak požadavek na souhlas obou rodičů u závažnějších zdravotních výkonů i pro něj komplikuje přístup ke zdravotní péči, a to bez ohledu na konkrétní rodinnou situaci. V důsledcích může být pro nezletilé pacienty i poškozující v okamžiku, kdy bude potřebný - nikoli však v daném okamžiku neodkladný - lékařský zákrok odkládán pro neshody rodičů či nemožnost souhlas druhého rodiče získat. Lékaři navíc nemají podle tohoto ustanovení povinnost zkoumat pravost podpisů, resp. souhlas nemusí být opatřen ověřeným podpisem. Problémy mohou nastat i v případě dětských rekreací, kdy dítě v případě zdravotních potíží doprovází k lékaři pedagog a rodiče vzhledem k vlastním dovoleným mohou být i týdny nedostupní.
Pokud by nebylo toto ustanovení změněno, bylo by i beztak ustanovením pouze formálním, šikanujícím jak rodiny, tak zdravotníky. Ve svém důsledku je jen normou, kterou není možno naplnit v praxi, přičemž jejím adresátům nezbývá nic jiného, než její obcházení. Podobná ustanovení fakticky podrývají autoritu práva jako takového.

Celý senátní návrh i s důvodovou zprávou si můžete přečíst tady: http://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/64631/54542

A jak probíhala rozprava a hlasování : http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&O=8&IS=4811&D=24.05.2012#b12886

I když v tomto článku píšeme jen o jednom problému, kterým je nutnost souhlasu obou rodičů se zdravotní péčí dítěte, platná úprava má chyb o hodně víc a senátní novela změní ještě další tři paskvily. Mnohé další tam ale zůstanou, proto nebude na škodu ani pozdější předložení dalších změn Ministerstvem zdravotnictví, které se budou projednávat v běžné lhůtě. I když jsou také důležité, nehrozí tam bezprostřední ohrožení jako je to v případě nutnosti souhlasu obou rodičů se zdravotní péčí u dítěte. Senátoři také promluvili o tom, že novelou plní přání občanů, protože kvůli nim tady jsou, jak je vidět, nejen my, ale i další občané se na zákonodárce obrátili v obavách o své děti.

Předkladatelům novely za všechny rodiče a děti moc děkujeme. Paní Alena Gajdůšková se ukázala jako zastánkyně práv dětí už v minulém roce při projednávání novely zákona o rodině, na našich stránkách jsme vyzdvihli její řeč při čtení novely v Senátu: http://www.jedendomov.cz/legislativa/157-prispevky-nekterych-senatoru.  Stejně tak děkujeme i dalším předkladatelům i všem senátorům, kteří nutnou změnu v zájmu našich dětí podporují. Znovu se ukazuje, jak potřebné je Senát v naší zemi mít. Doufáme, že i poslanci nahlédnou nutnost této změny a rodiče a děti budou moci zase brzo klidně spát a lékaři v klidu léčit.

 

Naše další články k novele zákona o zdravotních službách :

http://www.jedendomov.cz/legislativa/219-novela-zakona-o-zdravotnich-sluzbach

http://www.jedendomov.cz/legislativa/225-mesic-novely-zakona-o-zdravotnich-sluzbach

 

Na závěr ještě o případu, který se v minulých dnech stal právě v souvislosti s platnou právní úpravou zákona o zdravotních službách. Otec zmlátil dceru skoro do bezvědomí a když někdo zavolal záchranku, otec jako zákonný zástupce odmítl její ošetření a převoz do nemocnice. Teď se všichni dohadují, jak záchranka mohla odjet od zraněného dítěte. Lékaři se brání, že postupovali přesně podle zákona o zdravotních službách. Tatínek k pohledání: http://zpravy.idnes.cz/otec-zbil-dceru-prevoz-do-nemocnice-odmitl-fjm-/domaci.aspx?c=A120524_205641_krimi_brm